فرآخوان عمومی 3-98 دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع/شهرک های کشاورزی گلخانه ای و دامپروری
شرکت شهرک‌های کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت ، مستحدثات و وضعیت موجود تعدادی از مجتمع و شهرک های کشاورزی گلخانه ای و دامپروری را با شرایط زیر به متقاضیان واگذار نماید.
1398/05/03

برآورد حداقل هزیینه هر مزرعه (میلیون ریال)

مساحت مزرعه (هکتار)

تعداد مزارع

مساحت تقریبی کل شهرک (هکتار)

عنوان شهرک

شهرستان

استان

احداث استخرهای پرورش

سهم زیرساخت های عمومی

 

22400

13813

20

45

1555

سدیج

بندر جاسک

هرمزگان

17920

11880

17.2

16

25760

15571

23

31

1137

یکدارغربی

بندر جاسک

هرمزگان

22400

13540

20

16

11200

6770

10

7

22905

15685

17

448

8800

مهرگان

بندرلنگه

هرمزگان

22400

15337

20

44

700

لشتغان

بندرخمیر

 * هرمزگان

8960

10736

14

8

 

 
فهرست مجتمع و شهرک های کشاورزی(شیلاتی) فراخوان شماره   3-98

- با توجه به مطالعات، طراحی و براورد حداقل هزینه های احداث زیرساخت هر مزرعه 20 هکتاری که توسط مهندسین مشاور و براساس فهرست بهای سال 1398 تهیه گردیده است که در جدول فوق درج گردیده، متقاضی الزاماً باید توانایی پرداخت سهم زیرساخت های عمومی را در 4 قسط متوالی هر دو ماه یکبار و حداکثر طی یک سال را داشته باشد و احداث مزرعه پرورش میگو را نیز حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد مزارع را آماده و به بهره برداری برساند در غیر اینصورت در هر مرحله فرد خلع ید و قطعه به افراد جایگزین واگذار خواهد شد.

- موقعیت و شماره مزرعه/مزارع هر مستاجر پس از عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک و پرداخت قسط اول سهم زیرساخت های عمومی، مشخص می گردد و تحویل عرصه برای شروع عملیات احداث مزارع به مستاجرین ، پس از اتمام عملیات زیرساخت های عمومی شهرک مقدور می باشد.

-وجوه واریزی بابت احداث زیرساخت های عمومی به حسابی خاص که بنام شهرک شیلاتی مربوطه خواهد بود و نزد یکی از بانک ها توسط شرکت    شهرک های کشاورزی افتتاح می گردد واریز شده که از محل آن با پیمانکاران قرارداد منعقد و تحت نظارت این شرکت و دستگاه نظارت هزینه می گردد. که گزارش عملکرد آن در هر فصل به اطلاع کلیه سهامداران خواهد رسید.

- پس از اتمام عملیات اجرایی زیرساخت های عمومی شهرک و پرداخت کلیه اقساط زیرساخت توسط مستاجرین ، شرکت خدماتی سهامداران بر اساس نمونه اساسنامه همسان مصوب این شرکت به منظور ادره امور و نگهداری از تاسیسات و زیرساخت های عمومی با مشارکت کلیه سهامداران تشکیل و ثبت می گردد.

- شرکت شهرک های کشاورزی بر اساس نقشه و مشخصات تیپ مزارع که توسط مشاور طراحی و تحویل مستاجرین می گردد جواز تاسیس صادر و بر اجرای آن تا بهره برداری نظارت می نماید. بدیهی است نظارت تخصصی و بهداشتی و.... برابر قوانین و مقررات توسط سازمانهای شیلات، دامپزشکی و ... در تمامی مراحل و فرآیند تولید انجام می شود.

- هیچکدام از مستاجرین تا زمان اخذ پروانه بهره برداری مزارع ، مجاز به فروش و نقل و انتقال به نام دیگری را ندارند و برابر مفاد قرارداد فرد خاطی خلع ید می گردد.

- مسئولیت تامین و پرداخت هزینه های پروژه از ابتدا تا خاتمه کار به عهده متقاضیان می باشد و دولت هیچگونه تعهدی برای تامین منابع ندارد.

- متقاضیان پس از دریافت فرم ثبت نام از سایت شرکت شهرک های کشاورزی برای تحویل مدارک و تشکیل پرونده به مدیریت شعبه شرکت شهرک های کشاورزی واقع در سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان مراجعه نمایند.

*در شهرک شیلاتی لشتغان بندر خمیر، اولویت واگذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد که پرونده آن ها در سالهای گذشته نزد اداره کل شیلات استان هرمزگان تشکیل گردیده است

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

فرآخوان عمومی 3-98 دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع/شهرک های کشاورزی گلخانه ای و دامپروری
شرکت شهرک‌های کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت ، مستحدثات و وضعیت موجود تعدادی از مجتمع و شهرک های کشاورزی گلخانه ای و دامپروری را با شرایط زیر به متقاضیان واگذار نماید.
الف-شرایط عمومی:
1-به هر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی بخشی از شهرک کشاورزی گلخانه‌ای و دامپروری واگذار خواهد شد.
2-واگذاری با ملحوظ داشتن زیرساخت ها و مستحدثات انجام و وضعیت موجود به صورت  قرارداد اجاره به شرط تملیک و برابر مقررات انجام خواهد شد.
3-حق تفکیک و نحوه تفکیک شهرک کشاورزی گلخانه‌ای و دامپروری و قطعات آن برای شرکت شهرکهای کشاورزی محفوظ است.
4-نرخ واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین که 30 درصد آن هنگام انعقاد قرارداد و مابقی حداکثر طی (6) قسط هر شش ماه یکبار از متقاضی دریافت می‌شود.
5-متقاضیان بایستی علاوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیرساخت ها، توانایی تأمین حداقل 20 درصد آورده و وثایق لازم برای اخذ تسهیلات بانکی به منظور ایجاد سازه‌ها را داشته باشند.
6-بازدید متقاضیان از محل شهرک کشاورزی و قطعات مورد تقاضا الزامی بوده زیرا واگذاری با وضعییت موجود بوده و هیچگونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نمی باشد.
7-متقاضیان مؤظف هستند برنامه زمانبندی اجرای عملیات تکمیل زیر ساخت ها و سازه ها را در قالب زمانبندی معین ارائه و اجرای آن را در مدت تعیین شده تعهد نمایند.
8-متقاضی تعهد می نماید که ادامه کار و تکمیل زیرساخت مربوط به قطعه یا قطعات مورد تقاضا در شهرک را برابر ضوابط ، طراحی و نقشه مورد تائید شرکت انجام دهد.
9- عرصه مورد واگذاری و مستحدثات آن منحصراً جهت احداث شهرک کشاورزی (گلخانه ای/دامی) واگذار می گردد و  متقاضیان حق تغییر کاربری اراضی مورد واگذاری را ندارند.
10-از متقاضیان در دفترخانه اسناد رسمی ،وکالت اجرای تعهدات مندرج در مفاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و ضمائم آن که به امضاءطرفین رسیده اخذ می گردد.
11-صدور سند بنام سرمایه گذار منوط به اتمام و به بهره برداری رساندن طرح در زمان تعیین شده و تحقق سایر شروط مندرج در  قرارداد می باشد.
12-براساس مفاد ماده (6) اساسنامه موضوع بندهای (الف، ب، ج، هـ، ز) وظایف هدایت، راهبری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه زیرساخت‌ها و اداره امور مجتمع و شهرک‌های کشاورزی گلخانه‌ای و دامپروری بر عهده این شرکت می‌باشد.
13-شرکت کنندگان در فراخوان می‌بایست آئین نامه های مربوط به معاملات دولتی و نیز قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت نمایند.
14-پس از انعقاد قرارداد، شرکت نسبت به صدور پروانه تأسیس مجتمع یا شهرک کشاورزی گلخانه‌ای و دامپروری اقدام خواهد نمود.
15-در شرایط مساوی اولویت با متقاضیان و سرمایه گذاران بومی خواهد بود.
16-شرکت در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
17-هزینه درج آگهی در روزنامه به نسبت بر عهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود
18-هزینه تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری قطعه یا قطعات مورد درخواست به نسبت برعهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.
19-متقاضیان بعد از انعقاد قرارداد ضمن ارائه برنامه زمانبندی میبایست ظرف مدت یکماه عملیات اجرایی را آغاز و نسبت به اجرای دقیق پروژه مطابق برنامه اقدام نمایندو در صورت استنکاف شرکت حق فسخ قرارداد بطور یکجانبه را خواهد داشت.  
*قابل ذکر است در اراضی واگذار شده شهرک گلخانه ای مغان شهرستان پارس آباد استان اردبیل مجوز هیچگونه کاشتی در فضای آزاد داده نخواهد شد.
ب-شرایط اختصاصی :
1- دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی
2-دوره آموزشی گذرانده شده (گواهینامه آموزشی مرتبط)
3- عدم بدهی سررسید شده در سیستم بانکی (که متقاضی را از دریافت تسهیلات منع نماید)
4-احراز توانایی مالی (ارائه صورتحساب و گواهی از موسسات مالی و اعتباری و بانک ها)
5-سابقه فعالیت های سرمایه گذاری
6-مهارت فنی و تخصصی و اجرایی تجربی مرتبط با موضوع فعالیت
7-بومی استان بودن(ساکن در استان)

محل و مهلت دریافت پاکات درخواست متقاضیان:
متقاضیان می‌توانند از روز چهار شنبه مورخ 26/04/98 لغایت روز شنبه مورخ 05/05/98 بمدت 7 روز کاری، با مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.apcp.ir فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به مدیریت شعب شرکت شهرکهای کشاورزی در استان مربوطه و یا به شرکت شهرک های کشاورزی به آدرس تهران خیابان شهید عباسپور(توانیر ) نبش کوچه گیتا پلاک 8 مدیریت تملک و واگذاری و یا دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.ضمنا برای دریافت فرم ثبت نام به آدرس سایت شرکت شهرکهای کشاورزی مراجعه نمایند.

                                                                                   شرکت شهرک های کشاورزی
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت شهرک های کشاورزی
فهرست مجتمع و شهرک های کشاورزی(گلخانه ای-دامی) فراخوان شماره   3-98 
ردیف استان شهرستان عنوان شهرک نوع فعالیت مساحت برای فرآخوان(مترمربع)
1 اردبیل پارس اباد مغان گلخانه ای  500,000
2 اردبیل بیله سوار اسماعیل خان مالداشی گلخانه ای  150,000
3 اردبیل  سامیان سامیان گلخانه ای  95,000
4 ایلام ایوان سراب گلخانه ای  116,000
5 آذربایجان شرقی عجب شیر عجب شیر گلخانه ای  177,465
6 آذربایجان غربی بوکان سریل آباد گلخانه ای  320,000
7 آذربایجان غربی خوی مهلذان گلخانه ای  500,000
8 آذربایجان غربی سلماس درشک گلخانه ای  58,000
9 خراسان رضوی کاشمر ترشیز گلستان گلخانه ای  290,000
10 خراسان جنوبی درمیان درمیان گلخانه ای  83,700
11 خراسان جنوبی نهبندان نهبندان گلخانه ای  127,100
12 خراسان جنوبی فردوس فردوس گلخانه ای  128,000
13 خراسان رضوی مه ولات ازغند گلخانه ای  300,000
14 خراسان شمالی مانه و سملقان امام رضا(فاز1و2) گلخانه ای  200,000
15 خوزستان ایذه نوترکی گلخانه ای  203,000
16 خوزستان شوش زعن گلخانه ای  600,000
17 زنجان ابهر هیدج وحدت گلخانه ای  350,000
18 فارس فسا دودج آباد گلخانه ای  100,000
19 کرمانشاه روانسر ده باوکه دامپروری 50,000
20 کرمانشاه سرپل ذهاب دشت ذهاب گلخانه ای  190,000
21 هرمزگان بندر عباس شمیل گلخانه ای  210,000
22 هرمزگان رودان رودان گلخانه ای  250,000
23 هرمزگان میناب زرتوچی گلخانه ای  200,000
24 گیلان سیاهکل(فاز2) دیسام گلخانه ای  200,000
25 کهگیلویه و بویراحمد باشت فدک سرابیز گلخانه ای  230,000
26 لرستان خرم آباد تختاب واشیان گلخانه ای  200,000
27 لرستان بروجرد شب ماه گلخانه ای  271,000
28 مازندران نکا کوهسار کنده گلخانه ای  52,000
جمع 16 28 28 2 6,151,265
تعداد مشاهده خبر694 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal