مدیریت امور مالی

وظایف ادارات مربوط به مدیریت امور مالی

اداره دفترداری و تنظیم حسابها

1-تنظیم حساب ماهیانه و نهایی و کلیه عملیات ذیربط .

2-تنظیم صورت مغایرت حسابهای بانکی .

3- جمع آوری اسناد حسابداری .

4-تنظیم و مرتب نمودن اسناد حسابداری .

5- بایگانی و نگهداری اسناد حسابداری (اعم از جاری و سنواتی ).

6- اخذ تاییدیه وجوه واریزی ستاد به خزانه .

7-پویش اسناد از طریق فیزیک اسناد در نرم افزار و اسکن ضمائم و مدارک اسناد مالی .

سایر موارد ارجاعی از سوی مدیریت .

اداره رسیدگی و امور عاملین

1- نظارت وکنترل اسناد هزینه ارسالی از طریق عاملین مسئول امور مالی و انطباق آنها با قوانین و مقررات و موافقتنامه ها .

2-تهیه وتنظیم سند حسابداری تنخواه گردان های واریزی عاملین مسئول امور مالی

3- تهیه وتنظیم اعلام وصول اسناد اعمال حساب شده عاملین مسئول امور مالی

4-کنترل وبررسی در خصوص پیش نویس قراردادها مطابق قوانین و مقررات مالی

5-بررسی وکنترل صورت وضعیت پیمانکاران و مشاورین مطابق مقررات و قوانین .

6-کنترل محاسبات لیست حقوق و مزایای ماهیانه پرسنل شاغل از جهت کسورات قانونی مطابق قوانین و مقررات

7- نظارت وکنترل لیست حقوق ماهیانه بازنشستگان و موظفین از جهت کسورات قانونی مطابق قوانین و مقررات .

8- تهیه وتدوین پاسخ به استعلام های واحدها و سازمانهای تابعه در ارتباط با قوانین و مقررات

9- برنامه ریزی جهت کنترل گزارش کارکرد پرسنل که توسط اداره کل امور اداری تهیه شده با لیست حقوق پرداختی توسط اداره کل امور مالی و انعکاس مغایرات احتمالی .

10-تهیه وتنظیم گزارشات تلفیقی از حسابهای عاملین مربوط وارائه به مدیر کل و معاونین .

11-تهیه وتنظیم گزارشات تحلیل از وضعیت حسابهای عاملین مسئول امور مالی .

12- نظارت بر ممهور نمودن اسناد هزینه رسیدگی شده به مهر و برگ شماری اسناد فوق .

13- برنامه ریزی جهت کنترل سقف تنخواه گردان عاملین مسئول امور مالی .

14- کنترل ونظارت بر عملیات مالی امور ارزی مربوط به مامورین کوتاه مدت وبلند مدت وحق عضویت درمجامع بین المللی

15- نظارت برثبت اسناد هزینه ارسال عاملین در دفتر مراسلات به هنگام وصول و خروج از اداره

16-کنترل ونظارت بر پرداختهای انتقالی "دیون کارکنان و بازنشستگان ".

17-کنترل و نظارتبرامورمالی قراردادهای کارمعین و مشخص .

18-کنترل محاسبات پرداخت مابه التفاوت احکام کارکنان .

19-کنترل و نظارت بر تسویه حسابهای سنوات قبل "ازقبیل علی الحساب ها ، پیش پرداختها ".

20- کنترل ونظارت بر عملیات مالی وجه اداره شده

21- کنترل ونظارت بر عملیات مالی وجه بانک جهانی

22- تهیه وتدوین فرمهای یکنواخت جهت ایجاد وحدت رویه

23- تعامل وارتباط مستمر با عاملین مسئول امور مالی

24- سایر موارد ارجاعی از طرف مدیریت 

وظایف اداره اعتبارات و درآمدها

1-تهیه وتنظیم درخواست وجه اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای عهده اداره کل خزانه وپیگیری تامرحله دریافت اعتبار

2- تهیه و تنظیم درخواست وجه مربوط به وجوه خانه های سازمانی وپیگیری تا اخذ وجه آن

3-تهیه وتنظیم و صدور اسناد حسابداری اعتبار مصوب ، تخصیص اعتبار ، درآمد ها و اصلاحیه موافقتنامه ها و دریافتی های سایر منابع .

4- برنامه ریزی جهت نگهداری حساب اعتبارات برحسب برنامه ها و طرح ها

5- نظارت وکنترل برتامین اعتبار حواله های صادره از سوی مقامات مجاز بر اساس لیست های توزیعی و ثبت هزینه های انجام شده .

6- کنترل وانطباق عملیات ثبت شده در سیستم اعتبارات با سیستم حسابداری و رفع مغایرت احتمالی .

7-تهیه وتدوین گزارشات مربوط به اعتبارات و ارسال آن جهت بهره برداری وزیر محترم و معاونین وزیر و مجریان طرح ها و عاملین مسئول امور مالی و سایر مراجع ذیربط حسب مورد .

8- برنامه ریزی جهت ارسال اعتبارات ابلاغی به استانها همراه با مکاتبات مربوطه

9- برنامه ریزی جهت افتتاح حساب درآمدی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر اساس ردیف های درآمدی ذیل کد دستگاه و اعلام آن به دستگاههای تابعه و وابسته.

10- کنترل ونظارت براخذ صورتحساب بانکی ردیف های درآمدی و اخذ تائیدیه از خزانه .

11- تهیه وتنظیم اسناد حسابداری وصول درآمدها و واریز آن به حساب خزانه .

12- نظارت برثبت اطلاعات مربوط به درآمدها در سیستم رایانه ای و انطباق اطلاعات وارده با سیستم حسابداری

13- تعامل با سازمانهای تابعه و استانها و ادارات کل ستادی وپاسخگوئی به مکاتبات آنان

14- نظارت بر امور بانکی ،صدور چک و صدور سند هزینه دسته چک

15-کنترل ونظارت بر امور مالیاتی .

16- سایر موارد ارجاعی توسط مدیریت

وظایف اداره حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان

1-برنامه ریزی جهت پرداخت حقوق ماهیانه پرسنل شاغل وبازنشسته

2- نظارت بر ورود اطلاعات مربوط به احکام وکسورات ماهیانه و حقوق و مزایای شاغلین و اعمال تغییرات بعدی .

3-تهیه وتنظیم اسناد حسابداری حقوق و تنظیم فرم 1/5سازمان بازنشستگی .

4- کنترل ونظارت برتنظیم لیست حقوق و مزایا و کسورات ماهیانه کارکنان وتدوین فیش حقوقی

5-تهیه وتنظیم سند حسابداری هزینه های فوت ، ازدواج ، پاداش پایان خدمت و نقل و انتقال .

6- کنترل و رسیدگی احکام صادره توسط دفتر امور اداری و تطبیق آن با قوانین و مقررات .

7-تهیه وتدوین مستندات و بخشنامه های مربوط به حقوق و مزایا ، کسورات حقوق و بازنشستگان .

8- نظارت بر ورود اطلاعات احکام و برقراری حقوق و عائله مندی و کسورات و موظفین .

9- تهیه و تنظیم موازنه و منظور نمودن اسامی بازنشستگان و موظفین در تغییرات حقوق ماهانه (فرم 1/1 سازمان بازنشستگی ) به منظور دریافت اعتبار حقوق .

10- تهیه و تنظیم لیست حقوق بازنشستگان و موظفین و صدور فیش حقوقی و تحویل آن به سازمان بازنشستگی .

11- تهیه و تنظیم سند حسابداری حقوق بازنشستگان و موظفین .

12- تهیه و تنظیم لیست کسورات حقوق ماهیانه بازنشستگان و موظفین .

13-بررسی و کنترل سن فرزندان بازنشستگان و موظفین که حق عائله مندی دریافت می نمایند.

14- تهیه وتنظیم لیست پرداخت های موردی از قبیل پاداش و عیدی و....

15- تهیه و تنظیم لیست عیدی پایان سال بازنشستگان و موظفین و سایر پرداختهای موردی بازنشستگان

16- کنترل درخواست استرداد کسور مازاد بر سی سال از سازمان بازنشستگی و تهیه فرم های مربوطه

17-سایر موارد ارجاعی توسط مدیریت .

وظایف اداره اموال و انبارها

1- تهیه وتدوین مقررات ودستورالعمل های اجرائی جهت امنای اموال

2- تهیه وتدوین برنامه های آموزشی جهت امنای اموال

3- کنترل ونظارت ثبت اطلاعات اموال رسیده و فرستاده و انتقال قطعی در رایانه

4- نظارت بر انبار و کنترل و تائید فاکتورهای ارسالی و صدور بارکد.

5- برنامه ریزی جهت انبار گردانی پایان سال

6-کنترل ونظارت بر انتقال موجودی انبار به سال بعد

7- برنامه ریزی جهت لوح فشرده اموال رسیده و فرستاده از سیستم تحت نظام نوین و کنترل و ارسال آن به اداره کل اموال دولتی و پیگیری اعلام وصول آنها

8- نظارت بر تحویل و تحول امنای اموال و پیگیری کسورات اموال امنای اموال قبلی و فعلی

9-نظارت و کنترل عملکرد امنای اموال تحت پوشش

10- برنامه ریزی جهت پیگیری پرونده های کمیسیون ماده 31

11- برنامه ریزی جهت ثبت و نگهداری اسناد مالکیت منقول و غیر منقول

12- نظارت وکنترل نامه ها ی درخواستی اسناد مالکیت منقول جهت انتقال قطعی و یا تحویل امانی و پیگیری اعلام وصول اسناد تحویل قطعی به استانها

13-نظارت وکنترل و تائید لیست خودروهای واحدهای تحت پوشش جهت هزینه سوخت بیمه و....

14- نظارت وکنترل لیست کمیسیون ماده 2 خودروهای ارسالی

15 برنامه ریزی جهت اسکن اسناد مالکیت غیر منقول

16- جمع آوری وتدوین مکاتبات اموال

17- ارتباط با واحدهای ستادی واستانی وسازمانهای مستقل

18- سایر امورارجاعی از طرف مدیر کل

19-پیگیری و ثبت دارایی های نامشهود

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/13
تعداد بازدید:
725
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal