مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

شرح وظایف:

وظایف مدیریت ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات سازمان را می توان به چهار دسته تقسیم بندی کرد:

 

الف – ارزیابی عملکرد:

 1. تهیه وتدوین برنامه ارزیابی عملکرد سالانه سازمان
 2. تهیه دستورالعمل وبرنامه زمانبندی ارزیابی عملکرد مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ها
 3. انجام ارزیابی عملکرد مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ها بر اساس برنامه توین شده.
 4. پیگیری تشکیل جلسات ستاد ارزیابی عملکرد سازمان
 5. پیگیری استقرار نظام مدیریت عملکرد در سازمان
 6. تجزیه وتحلیل نتایج ارزیابی های عملکرد وارائه پیشنهادات لازم
 7. پیگیری انجام ارزیابی عملکرد سالانه سازمان وارائه نتایج ارزیابی ومستندات مربوطه به استانداری(جشنواره شهید رجایی)
 8. پیگیری برگزاری کلاس های آموزشی برای ارزیابان به منظور ارتقای سطح علمی آنها وبالا بردن کیفیت ارزیابی ها

 

ب – پاسخگویی به شکایات:

 1. انجام بررسی های لازم  شکایات واصله به سازمان
 2. تهیه  وبررسی مستندات مربوط به شکایات
 3. پیگیری ارسال پاسخ  شکایات واصله به شاکی ومرجع استعلام کننده
 4. جمع بندی شکایات  واصله وتهیه گزارشات مربوطه در مقاطع سه ماهه وارسال آن به مراجع ذیربط
 5. تجزیه وتحلیل شکایات وعلل افزایش یا کاهش آن

 

ج- انجام امور مربوط به کمیته ارتقای سلامت اداری:

 1. پیگیری تهیه وصدور ابلاغ اعضای کمیته توسط رئیس سازمان
 2. پیشنهاد بازرسین ارتقای سلامت اداری ومبارزه با رشوه به کمیته وارسال اسامی آنها به تهران جهت اخذ تاییدیه
 3. پیگیری تهیه وصدور ابلاغ بازرسین  توسط رئیس سازمان پس از تایید دفتر ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات
 4. توجیه وآشنا سازی بازرسین با وظایف بازرسی
 5. تهیه وتدوین برنامه سالانه  کمیته وتصویب آن در اولین جلسه هر سال
 6. پیگیری تشکیل جلسات کمیته در فواصل زمانی معین
 7. پیگیری اجرای مصوبات کمیته
 8. پیگیری تهیه وتدوین گلوگاه های مفسده خیز وراهکارهی پیشگیری از بروز مفاسد احتمالی
 9. ارزیابی عملکردبازرسین در مقاطه سه ماهه وارائه نتایج آن به کمیته
 10. تهیه وتدوین شاخص های سلامت اداری
 11. سنجش میزان سلامت اداری سازمان با استفاده از شاخص های تهیه شدهو مقایسه آن با نتایج سال قبل
 12. ارائه پیشنهاد جهت ارتقای سلامت اداری
 13. سایر موارد

 

د – بازرسی وسایر موارد:

 1. انجام بازرسی های موردی از واحد های ستادی ومدیریت جهادکشاورزی شهرستان ها
 2. بررسی صحت وسقم گزارشات واصله
 3. تهیه گزارشات مربوط به بازرسی ها وارائه آن به مراجع ذیربط
 4. پیگیری انجام پیشنهادات ختام گزارشات سازمان بازرسی
 5. پاسخگوییب ه استعلام ها ومکاتبات سازمان بازرسی ودفتر ارزیابی عملکرد وسایر مراجع ذیربط
 6. سایر امور محوله
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/12
تعداد بازدید:
916
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal