مدیریت امور اراضی

پیشینه تاریخی سازمان امور اراضی کشور

الف: قبل پیروزی انقلاب اسلامی

مسئولیت دولت در برابر بخش کشاورزی همواره تحت تاثیر دیدگاه حکام و سیاستگزاران وقت از دیرباز در مجموعه تشکیلاتی کشور، انعکاس و تبلور داشته است.

 • پیش از دوره قاجار دولتهای وقت اصولا به بهره برداران کشاورزی به عنوان تولیدکننده توجهی نداشتند و امور کشاورزی عموما به صورت مردمی و محلی ساماندهی می شد.
 • بر اساس اسناد و مدارک موجود، در ساختار سازمانی دوره قاجار تا پیش از مشروطه، تشکیلاتی با عناوینی مانند اداره خالصجات و دیوان خالصجات وجود داشته و عهده دار امور مربوط زمین در بخش کشاورزی بوده است.
 • درسال 1285 و پس از استقرار مشروطیت، وزارت خالصه‌جات و زراعت و فلاحت ایجاد و مظفرالدین شاه، میرزا نصرالله خان ناصرالسلطنه را به عنوان وزیر این وزارتخانه منصوب کرد.
 • در سال 1286 و دوره اول قانونگذاری در قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام در ماده 30 تصریح شده است «حکام باید سعی نمایند که همیشه اطلاعات صحیحه کافیه از وضع ولایتی که قلمرو ماموریت آنهاست داشته باشند یعنی از عده نفوس و وسعت خاک ولایت و ثروت طبیعی آن و مقدار زراعت و چمنها و جنگلها و از چگونگی شغل و ... و کلیه اطلاعاتی که اوضاع و احوال ولایت و اهالی را نشان میدهد».
 • در سال 1296 وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه ایجاد شد.
 • در سـال 1310 اداره کل فلاحت در تشـکیـلات وزارت اقتصـاد ملـی به تصـویـب رسیـد.
 • در سال 1317 فرهنگستان ایران واژه کشاورزی را به جای لغت فلاحت انتخاب کرد و اداره کل فلاحت بـه اداره کل کشاورزی تغییر نام یافت.
 • درسال 1320 وزارت کشاورزی مشتمل بر 14 اداره شامل حوزه زمین و دو بنگاه به وزارتخانه تبدیل شد و علی اکبر حکیمی به عنوان اولین وزیر کشاورزی به مجلس شورای ملی معرفی شد.
 • در دی ماه 1340 قانون اصلاحات ارضی تصویب شد و پس از رفراندوم ششم بهمن 1341 به مرحله اجرا در امد.
 • در سال 1340 شورای عالی اصلاحات ارضی ایران بر اساس ماده 7 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و به منظور تعیین روش و خط مشی واحد و نظارت بر حسن اجرای وظایف پیش بینی شده، در قوانین اصلاحات ارضی تشکیل شد.
 • در آبان ماه 1346 قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تصویب و در تاریخ 5 آذر 1346 ابلاغ شد.
 • در اسفندماه سال 1349 قانون تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تصویب و ابلاغ شد. بر اساس این قانون سازمان اصلاحات ارضی به عنوان زیر مجموعه وزارت جدید تاسیس شد.

 

 

ب: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

 

 • در فروردین ماه 1359 قانون نحوه احیاء و واگذاری اراضی کشاورزی در حکومت جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب شورای انقلاب رسید.
 • در راستای قانون نحوه احیا و واگذاری اراضی کشاورزی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ستاد مرکزی هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین با هدف واگذاری اراضی موات و منابع ملی به روستائیان و کشاورزان در سراسر کشور تاسیس شد.
 • در خرداد 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه روند اصلاحات ارضی را قانونی اعلام نمود. از این تاریخ مجددا تشکیلات اصلاحات ارضی در وزارت کشاورزی ساماندهی گردید.
 • در بهمن ماه 1371 از ادغام تشکیلات سازمان اصلاحات ارضی وستاد مرکزی هیاتهای هفت نفره، سازمان اموراراضی کشور تاسیس شد. سازمان امور اراضی کشور از این تاریخ به عنوان سازمانی مستقل و وابسته به وزارت کشاورزی (و پس از ادغام وزارت جهاد کشاورزی) با تنوعی از وظایف و ماموریت های حاکمیتی فعالیت می کند.
  «حفظ کاربری، یکپارچگی، ساماندهی و توسعه اراضی» حوزه های اصلی ماموریتی سازمان در جهت مدیریت بر اراضی کشاورزی و واگذاری اراضی برای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی است.

قوانین و مقررات

بیش از 100 قانون مهم درکشور به عنوان اسناد بالادستی، تکالیف وماموریت های سازمان اموراراضی را مشخص کرده که اهم این قوانین به این شرح است:

 • لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران
 • آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران
 • قانون اصلاح ماده 33اصلاحی قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع
 • قانون اصلاحی اصلاحات ارضی
 • قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر
 • مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع واملاک مشمول قانون اصلاحات ارضی
 • قانون اراضی کشت موقت
 • قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
 • قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات ومزارع خالصه
 • قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
 • دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی ودولتی
 • قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها واصلاحات بعدی و آئین نامه اجرایی آن
 • قانون اراضی بایر
 • قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی وایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی وآئیننامه مربوطه
 • مواد مرتبط در قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 • قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر
 • قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی
 • آئین نامه عمران اراضی بایر مصوب 1355 و اصلاحات و الحاقات بعدی
 • قانون انحلال بنگاه خالصجات
 • قانون راجع به انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی
 • قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط
 • قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی
 • لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان
 • قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیات های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود.
 • ماده 75 و 84قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 مجلس شورای اسلامی
 • مواد69 ، 110 و111 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/10/1381 هیات وزیران

اساسنامه سازمان امور اراضی و سایر قوانین و مقررات مربوط به امور اراضی که در حوزه ماموریت ها و اختیارات به این سازمان تفویض شده است...


اساسنامه سازمان امور اراضی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.11.7 بنا به پیشنهاد مشترک شماره .9811د1. مورخ 1374.10.27 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره های3 و 4 ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی- مصوب1369- اساسنامه سازمان امور اراضی را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول - کلیات

ماده 1 - سازمان امور اراضی که در این اساسنامه سازمان نامیده میشود، مؤسسه دولتی وابسته به وزارت کشاورزی(جهادکشاورزی) است که به منظور انتظام بخشیدن به اجرایقوانین و مقررات مربوط به امور زمین در محدوده وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی، ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین از ادغام تشکیلات اجرایی سازمان اصلاحات ارضی، ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین تشکیل میشود.

تبصره 1 - کلیه وظایف و اختیارات اجرایی ناشی از قوانین و مقررات ناظر بر دستگاههای یاد شده، همچنین کلیه اعتبارات، تجهیزات، نیروی انسانی، اموال،داراییها و تعهدات آنها در مرکز به سازمان و در استانها با نظر وزیر کشاورزی(جهادکشاورزی) به سازمانهای کشاورزی(جهادکشاورزی) استانها منتقل میشود.

تبصره 2 - ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین با حفظ اختیارات و مسئولیتهای قانونی خود به عنوان مراجع سیاستگزاری وتصمیمگیری در امور واگذاری زمین، در محدوده قوانین و مقررات و در چهارچوب سازمان جدید نسبت به انجام مسئولیتها و فعالیتهای مربوط اقدام و فقطتشکیلات و امور اجرایی آن در سازمان متمرکز میشود. (سازمان از نظر تشکیلاتی و اجرایی موظف به ارائه خدمات لازم به ستاد و هیأتهای یاد شده است.)

ماده 2 - مرکز سازمان در تهران است و واحدهای خارج از مرکز آن ضمن حفظ ارتباط تخصصی با سازمان، زیر نظر سازمانهای کشاورزی استان انجام وظیفهمیکنند.

ماده 3 - سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است و برابر قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه فعالیت میکند.

ماده 4 - رییس سازمان نماینده تامالاختیار وزارت کشاورزی(جهادکشاورزی) در ستاد مرکزی واگذاری زمین است.

فصل دوم - هدف و وظایف اساسی

ماده 5 - هدف سازمان عبارت از برنامهریزی و تعیین خط مشی در حدود وظایف سازمان و انجام وظایف محول شده در خصوص کلیه اراضی غیر شهریمشمول حوزه فعالیت و اختیارات وزارت کشاورزی(جهادکشاورزی)در سطح کشور است.

ماده 6 - وظایف اساسی سازمان در حدود وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی (جهادکشاورزی) عبارتست از:

الف - انجام کلیه وظایف، اقدامات و تکالیف قانونی مرتبط با هدف سازمان که توسط مراجع ذیصلاح بر عهده وزارت کشاورزی(جهادکشاورزی)یا سازمان گذاشته شده یامیشود.

ب - انجام اقدامات لازم به منظور حفظ حقوق دولت در هر یک از انواع اراضی مشمول قوانین مربوط به حوزه وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی(جهادکشاورزی).

ج - تهیه و تدوین مقدمات لازم برای تثبیت مالکیتهای شرعی و قانونی، حفظ یکپارچگی اراضی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی با رعایت حقوق متقابل مردمو دولت.

د - اجرای قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات ارضی و رفع اشتباهات ناشی از واگذاری و حل اختلاف موجود در این زمینه.

ه - مطالعه و جمعآوری اطلاعات مربوط به اراضی کشاورزی کشور و تهیه و تنظیم شناسنامه برای این قبیل اراضی.

و - کمک به توسعه سطح زیر کشت از طریق تملک و واگذاری اراضی مشمول قوانین مربوط به وظایف سازمان.

ز - ایجاد فرصتهای شغلی برای روستاییان بیزمین و کم زمین از طریق واگذاری زمین.

ح - ایجاد فرصتهای مناسب برای تحصیلکردگان و فارغالتحصیلان رشتههای مختلف کشاورزی از طریق واگذاری زمین.

ط - واگذاری زمین برای طرحهای زراعی، باغبانی و نظایر آنها.

فصل سوم - وظایف و اختیارات رییس سازمان

ماده 7 - رییس سازمان توسط وزیر کشاورزی(جهادکشاورزی) منصوب میشود و دارای وظایف و اختیارات زیر است:

الف - ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی واگذاری زمین به مراجع ذیربط و نظارت بر اجرای دقیق آنها. در صورت عدم ابلاغ مصوبات ظرف ده روز توسط رییس سازمان، دبیر ستاد مرکزی واگذاری زمین مصوبات را رأساً به مراجع مربوط ابلاغ میکند.

ب - نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور زمین در چهارچوب اهداف و وظایف تعیین شده.

ج - تأیید برنامههای سازمان و پیشنهاد آنها به مراجع ذیصلاح برای تصویب.

د - تأیید بودجه سازمان و پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاح برای تصویب.

ه - انتخاب نمایندگان وزارت کشاورزی(جهادکشاورزی) در هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین و صدور احکام مربوط در صورت تفویض وزیر جهادکشاورزی.

و - نظارت بر حسن اجرای آییننامهها، ضوابط و مقررات مالی، اداری و استخدامی،

ز- اعمال هماهنگیهای لازم برای واگذاری اراضی با توجه به قوانین ومقررات ذیربط.

ح - استیفای منافع و دفاع از حقوق سازمان در دادگاهها و مراجع صالح قضایی و قانونی، اصالتاً یا توسط وکیل با حق توکیل غیر در چهارچوب اختیارات تفویضشده.

ط - امضای قراردادها، چکها و اسناد تعهدآور سازمان با رعایت مقررات مربوط.

ی - عزل و نصب کارکنان، معاونان و مدیران سازمان.

ک - انجام سایر وظایف و امور محول شده از سوی وزیر کشاورزی(جهادکشاورزی).

تبصره - رییس سازمان میتواند تمام یا قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به معاونان یا مدیران سازمان واگذاری کند.

فصل چهارم - سایر مقررات

ماده 8 - سازمان تابع مقررات اداری،مالی، تشکیلاتی واستخدامی وزارت کشاورزی (جهادکشاورزی) - موضوع تصویبنامه شماره .946ت 13ه مورخ 1371.1.29 - واصلاحات بعدی آن است.

ماده 9 - کلیه مستخدمانی که در اجرای مصوبه شماره .2265دش مورخ 1371.11.19 شورای عالی اداری به این سازمان منتقل میشوند، تابع مقرراتاستخدامی این سازمان هستند و بر حسب تشکیلات مصوب که به سازمان امور اداری و استخدامی کشور میرسد در پستهای سازمانی مناسب استقرار مییابند.

ماموریت ها، رویکردها،

سیاست ها و برنامه ها


ماموریت های اصلی سازمان

الف- حفظ کاربری اراضی کشاورزی

ب-یکپارچگی و بهره وری اراضی کشاورزی

ج- واگذاری و توسعه اراضی کشاورزی

د- ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی

1-ماموریتهای سازمان در بخش کشاورزی


2-
ماموریتهای سازمان در سایر بخش ها

تامین اراضی مورد نیاز بخش های صنعت، خدمات، مسکن و ...

3- حفظ متقابل حقوق مردم و دولت در امور مربوط به اراضی کشور

4- مرجعیت امور زمین در سراسر کشور


رویکرد اهداف و برنامه ها

الف- اولویت بندی فعالیت ها و اقدامات سازمان بر مبنای توالی حفظ کاربری، یکپارچگی، ساماندهی و توسعه اراضی به منظور مدیریت صحیح و اصولی بر اراضی کشاورزی

ب- توسعه و تجهیز منابع و تقویت توان حاکمیتی و اجرایی سازمان در مدیریت اراضی کشاورزی کشور،

ج- حمایت از بخش غیر دولتی و جلب همکاری و مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در اجرای ماموریت های سازمان،

د- جلب همکاری کلیه دستگاههای اجرایی دولتی و همچنین قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و جوامع محلی در دستیابی به اهداف و ماموریت های سازمان،

ه- ایجاد سازمان چابک، هوشمند و پاسخگو،

و- عمومی سازی فرهنگ حفاظت، یکپارچگی، توسعه و ساماندهی اراضی کشاورزی و ترویج و اطلاع رسانی هدفمند،

ز- ایجاد نظام برنامه ریزی مبتنی بر دانش و تجارب داخلی و بین المللی و سازماندهی فرایندی امور و وظایف،

ح- نظام سازی در انجام ماموریت ها و وظایف سازمان واصلاح و بهبود مستمر فرایندها،

ط- توسعه فناوری اطلاعات و سنجش از دور در پایش، نظارت و آمایش اراضی کشاورزی،

ی - توسعه دولت الکترونیک در ارائه خدمات سازمان،

ک- حفظ حقوق متقابل مردم و دولت در انجام وظایف و ماموریت ها،

ل- تسهیل و تسریع در انجام امور مردم و حل و فصل مسائل مالکیتی کشاورزان،

م- توسعه و تقویت نظام نظارت فرایندی،

ن- قاطعیت در برخورد با پدیده زمین خواری و متخلفان تغییر کاربری اراضی،

س- توسعه و تقویت نظام های علمی محلی و منطقه ای بهره برداری و مدیریت بر زمین،

ع- توسعه اراضی به منظور بهره وری اصولی از اراضی کشور در تولید و امنیت غذایی،

ف- ایجاد نظام برنامه محور در مدیریت و بهره وری اراضی کشاورزی،

ص- توجه به امور آموزشی، مهارتی و رفاهی کارکنان،


سیاست ها و برنامه ها

سازمان امور اراضی کشور به منظور مدیریت بر اراضی و انتظام بخشیدن به اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور زمین در محدوده وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و اهداف و ماموریت های محوله تاسیس شده است. این سازمان در جهت صیانت از اراضی کشاورزی کشور اجرای دهها قانون و مقررات را بر عهده دارد. در دوران نوین سازماندهی و نقش آفرینی موثر در بخش کشاورزی، سیاست ها و برنامههای سازمان ذیل دو ماموریت کلان و شش حوزه کاری ساماندهی شده است. علاوه بر این مجموعهای از برنامه ها در جهت «سازماندهی و توسعه و تجهیز منابع» جهت نیل به اهداف و برنامه های کلان سازمان طراحی شده است. عناوین ماموریت های کلان و حوزه های کاری سازمان به شرح زیر است و برنامههای سازمان در هر حوزه در ادامه تشریح شده است.

1-حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی

ب- یکپارچگی و بهره وری اراضی

2- ساماندهی و توسعه اراضی

الف-واگذاری و توسعه اراضی

ب- ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی

ج- نظارت و ارزیابی طرح های واگذاری

د- مطالعات، پایش و مهندسی اراضی


برنامه های اجرایی حوزه حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی

الف-حفظ کاربری اراضی

  • تدوین سیاستها، برنامههای اجرایی و هماهنگی در سطوح ملی و استانی به منظور اجرای کامل قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها

  • افزایش پوشش حفاظتی اراضی کشاورزی به ویژه در نقاط حساس و بحرانی از 25 درصد به 100 درصد طی پنج سال

  • تشکیل گشت ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی با استفاده از ظرفیت های موجود در بخش غیردولتی و نیروی انتظامی
  • تامین تجهیزات، خودرو و امکانات موردنیاز واحدهای استانی و شهرستانی برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی
  • تامین نیروی انسانی واحدهای استانی و شهرستانی و آموزش کارکنان شاغل در امور اراضی برای تقویت توانمندی های فنی و حقوقی
  • بازنگری در فرایند و روش های تشکیل پرونده، بررسی و تصمیم گیری در درخواستهای تغییر کاربری
  • تقویت نظارت بر مجوزهای تغییر کاربری کشاورزی و غیر کشاورزی با استفاده از توان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و بخش غیر دولتی
  • پیگیری برای تصویب اصلاحیه قانون حفظ کاربری
  • راه اندازی دبیرخانه نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیونهای تغییر کاربری استانها
  • راه اندازی دبیرخانه مرکزی تجدیدنظر درمجوزهای تغییر کاربری اراضی
  • نظام سازی برای شناسایی تغییر کاربریهای غیرمجاز و برخورد با متخلفین
  • بازنگری در ضوابط، شاخص ها و روش های حفظ کاربری از جمله مصادیق تغییرکاربری.
  • بازنگری در ضوابط و روش های تقویم و ارزیابی اراضی زراعی وباغها
  • هماهنگی با قوه قضائیه و نیروی انتظامیبرایصدور احکام قلع وقمع و اعاده وضعیت اراضی کشاورزی
  • ساماندهی و نظارت بر چگونگی تشخیص و یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی در محدوده شهرها، شهرک ها وطرحهای هادی روستاها
  • هماهنگی و تعامل با نهادها ودستگاههای ذیربط درفرآیند حفظ کاربری اراضی کشاورزی
  • راه اندازی بانک اطلاعات اراضی وپایش تغییرات آن
  • اصلاح روش های قیمت گذاری و تدقیق نحوه محاسبه عوارض و جرائم تغییر کاربری

  • تقویت جایگاه حفاظت از اراضی کشاورزی با رویکرد تقویت بخش های فنی و انتظامی و ارتقاء جایگاه حفاظت فنی
  • برنامه ریزی و سازماندهی در جهت حل و فصل قریب به 80 هزار پرونده های مطرح در مراجع قضایی در سطح کشور و جلوگیری از اطاله دادرسی با هماهنگی قوه قضائیه و در صورت نیاز اخذ تصویبنامه از دولت و مجلس شورای اسلامی و ایجاد راهکار غیر قضایی برای تعیین تکلیف آنها
  • تدوین ضوابط، مقررات و مشوق های جدید برای حفظ کاربری و توسعه اراضی کشاورزی
   به ویژه باغها
  • جلوگیری از تغییر کاربری حقابه های کشاورزی به عنوان اساس حفظ کاربری اراضی کشاورزی
  کاهش معافیت ها و حذف برخی موارد غیر ضرور در تغییر کاربری اراضی کشاورزی

  ب-یکپارچگی و بهره وری اراضی

  1. بازنگری و تدوین حدنصابهای فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی به منظور ارتقاء شاخصهای بهره وری
  2. تدوین برنامه اجرایی و بسته های تشویقی وترغیبی برای تجمیع ویکپارچگی اراضی کشاورزی با هماهنگی معاونت های ذیربط وزارت متبوع
  3. ساماندهی، هماهنگی و حمایت از یکپارچه سازی اراضی کشاورزی برای ایجاد واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ کشت و صنعت های غیر دولتی
  4. فعال کردن سازمان های جهاد کشاورزی استان ها برای اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی و تعیین برش استان از پیش بینی اجرایی آن
  5. حمایت از سرمایه گذاری های غیر دولتی برای اجرای برنامه یکپارچه سازی اراضی
  6. تدوین تجارب سایر کشورها خصوصا کشورهای هم رده و دارای وضعیت اراضی همسان، در تجمیع و یکپارچگی و بزرگ مقیاس نمودن اراضی
  7. هماهنگی با سازمان ثبت اسناد واملاک کشور دراجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی
  8. پیگیری تکالیف مندرج در ماده194 قانون برنامه پنجم توسعه در زمینه تقویت مدیریت یکپارچه اراضی وتجمیع عرصه های خرد کشاورزی
  9. هماهنگی وپیگیری تکالیف مندرج در ماده 146 قانون برنامه پنجم توسعه در انجام حمایت از تعاونیهای تولید کشاورزی واتخاذ سیاستهای تشویقی برای یکپارچه سازی زمینهای کشاورزی
  10. توسعه یکپارچه سازی اراضی از طریق تقویت نظام های بهره برداری از زمین در قالب کشت و صنعت های خصوصی، گروههای مشاع و سهامی خانوادگی، اجاره، مزارعه، غارس و سایر نظام های خرده مالکی
  11. تسهیل فرآیند تجمیع ویکپارچگی اراضی و ساماندهی سیاست های تشویقی و خدمات زیربنایی برای یکپارچگی و توسعه اراضی بزرگ مقیاس
  12. هماهنگی و حمایت از نظام صنفی بهره برداران کشاورزی و تعاونی های تولیدی و سهامی زراعی برای اجرای طرح های یکپارچه سازی اراضی
  13. برنامه ریزی و ساماندهی واحدهای مشاع کشاورزی در قالب تشکلهای مناسب حقوقی
  14. هماهنگی با سازمانهای ذیربط در تشکیل تعاونی، واحد صنفی و یا شرکت های سهامی برای ایجاد روشهای یکپارچه در بهره برداری از اراضی کشاورزی
  15. رفع موانع حقوقی، مالکیتی و ثبتی متقاضیان تجمیع و یکپارچه سازی اراضی
  16. هماهنگی به منظور ارائه خدمات فنی و اعتباری برای متقاضیان تجمیع و یکپارچهسازی اراضی
  17. تدوین سیاست های مدیریت بر زمین و زمینداری با رویکرد تولید و بهره برداری مطلوب آب
  18. تدوین برنامه اجرایی نوسازی و تجهیز نظام های نوین آبیاری برای متقاضیان یکپارچگی اراضی کشور با هماهنگی معاونت آب و خاک
  19. تشکیل ستاد هماهنگی تجمیع و یکپارچه سازی اراضی با حضور نمایندگان معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، آب و خاک و سازمان تعاون روستایی با مسئولیت سازمان اموراراضی و تشکیل کارگروههای اجرایی در کلیه استان ها و تعیین نقش و مسئولیت هریک از سطوح معاونت ها، سازمانها، ستاد و استان ها
  20. توجه به زون های جدید مبتنی بر نظام های بهره برداری در بحث مدیریت بر زمین
  • تدوین سیاستها، برنامههای اجرایی و هماهنگی برای اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ساماندهی و هماهنگی در سطح ستاد و استان

  ج-مطالعات، پایش ومهندسی اراضی

  • هماهنگی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جهت اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی و اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی کشور در سطح 18 میلیون هکتار با اولویت عرصه های نزدیک به شهرها و روستاها مطابق با پلاکهای ثبتی و اسناد مالکیت دولت
  • برنامه ریزی به منظورتشکیل بانک اطلاعات جغرافیایی و تهیه نقشه جامع کاربری اراضی کشاورزی کشور
  • اجرای طرح های تحقیقاتی ومطالعاتی کاربردی درحوزه اراضی کشاورزی و ماموریتهای سازمان
  • برنامه ریزی و اجرای پروژه استفاده از اطلاعات ماهواره ای در پایش اراضی کشاورزی
  • تدوین ضوابط و معیارهای بخش کشاورزی در شهرسازی و معماری در حوزه مسئولیتها و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و حوزه های کالبدی توسعه شهری و پیگیری آن در شورای عالی معماری و شهرسازی
  • تدوین برنامه و ضوابط تغییر کاربری اراضی ملی و کشاورزی داخل محدوده و حریم شهرها در کمیسیونهای ماده 5 قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران و نظارت بر عملکرد نمایندگان وزارت در کمیسیون ها
  • پایش اراضی تحت کشت و بهره برداری و تعیین سطوح اراضی بایر با استفاده از روشهای نوین و مدیریت بر آنها
  • برنامه ریزی و نظارت بر فرایند و نحوه تشخیص حریم روستاها و طرح های هادی روستایی
  • پیگیری آمایش اراضی کشاورزی و هماهنگی با دستگاههای مسئول طرح آمایش سرزمین در کشور
  • ساماندهی کاربری اراضی کشاورزی وتبیین نظام تعیین کاربریها بر اساس شرایط اقلیمی و اکولوژیکی
  • تنظیم تفاهمنامههای همکاری با سازمانهای ذیربط در زمینه حسن اجرای طرحهای توسعه شهری و سرزمینی و طرحهای کالبدی توسعه شهرسازی با رویکرد حفظ اراضی کشاورزی
  • تشکیل دبیرخانه راهبری و نظارت بر کمیسیون های ماده5 بررسی طرح های شهری و تدوین ضوابط و مقررات آن
  • پیگیری جهت تدوین و تصویب برنامه آمایش سرزمین در کشور با رویکرد حفظ اراضی کشاورزی و توسعه اراضی با استفاده از متخصصان و دانش داخلی و تجارب بین المللی
  • تعیین تکلیف اراضی روستائیان و خانه سراهای روستائی واقع در طرح های هادی روستائی و همچنین اراضی واقع در محدوده حریم شهرهای دارای طرح جامع مصوب
  • تهیه نقشه و جانمایی وضعیت فعلی و امکان توسعه و کاربری اراضی باغات کشور با رویکرد مزیتهای نسبی و برنامه های توسعه با هماهنگی واحدهای تحقیقاتی و اجرایی
  • تهیه نقشه و جانمایی وضعیت فعلی و امکان توسعه و کاربری اراضی کشاورزی واقع در دشت های کشور و مناطق دارای مزیت های نسبی به منظور تدوین ضوابط خاص برای حفظ کاربری، یکپارچه سازی و توسعه با هماهنگی واحدهای تحقیقاتی و اجرایی
  • برنامه ریزی به منظوراستفاده از فناوری های نوین در اجرای برنامه های حفظ کاربری، یکپارچگی، ساماندهی و توسعه اراضی
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/12
تعداد بازدید:
7637
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal