صورت جلسه 98/04/03

مصوبات کمیسیون:

1- درخواست آقای سید حسین حسینی فرزند عزیز الله در خصوص تائیدیه حضور در جبهه در کمیسیون مطرح و به مدت 85 روز مورد تائید قرار گرفت.

2 درخواست آقای ابوالحسن خسروی   در خصوص تائیدیه حضور در جبهه در کمیسیون مطرح و به مدت 30 روز مورد تائید قرار گرفت.

3- درخواست آقای عباس رضایی در خصوص تائیدیه حضور در جبهه در کمیسیون مطرح و مورد تائید قرار گرفت.

4-درخواست عباسعلی باقری در خصوص تائیدیه حضور در جبهه در کمیسیون مطرح و مورد تائید قرار گرفت.

5- درخواست آقای عزت الله قادری درخصوص تائیدیه حضور در جبهه در کمیسیون مطرح و از تاریخ 5/3/64 لغایت 28/2/65 درمنطقه سنندج مورد تائید قرار گرفت .

6-درخواست آقای جواد فضلی در خصوص تائیدیه حضور در جبهه در کمیسیون مطرح و مورد تائید قرارگرفت. 

7- درخواست آقای سید ضیاء حسینی در خصوص تائیدیه حضور در جبهه در کمیسیون مطرح و مورد تائید قرارگرفت. 

8- درخواست آقای فریدون راستگردانی در خصوص تائیدیه حضور در جبهه در کمیسیون مطرح و مورد تائید قرار گرفت.

9- درخواست آقای سهراب غنی پوردر خصوص تائیدیه حضور در جبهه در کمیسیون مطرح و به مدت 10 روز مورد تائید قرار گرفت.

مصوبات کمیسیون:

1- درخواست آقای سید حسین حسینی فرزند عزیز الله در خصوص تائیدیه حضور در جبهه در کمیسیون مطرح و به مدت 85 روز مورد تائید قرار گرفت.

2 درخواست آقای ابوالحسن خسروی   در خصوص تائیدیه حضور در جبهه در کمیسیون مطرح و به مدت 30 روز مورد تائید قرار گرفت.

3- درخواست آقای عباس رضایی در خصوص تائیدیه حضور در جبهه در کمیسیون مطرح و مورد تائید قرار گرفت.

4-درخواست عباسعلی باقری در خصوص تائیدیه حضور در جبهه در کمیسیون مطرح و مورد تائید قرار گرفت.

5- درخواست آقای عزت الله قادری درخصوص تائیدیه حضور در جبهه در کمیسیون مطرح و از تاریخ 5/3/64 لغایت 28/2/65 درمنطقه سنندج مورد تائید قرار گرفت .

6-درخواست آقای جواد فضلی در خصوص تائیدیه حضور در جبهه در کمیسیون مطرح و مورد تائید قرارگرفت. 

7- درخواست آقای سید ضیاء حسینی در خصوص تائیدیه حضور در جبهه در کمیسیون مطرح و مورد تائید قرارگرفت. 

8- درخواست آقای فریدون راستگردانی در خصوص تائیدیه حضور در جبهه در کمیسیون مطرح و مورد تائید قرار گرفت.

9- درخواست آقای سهراب غنی پوردر خصوص تائیدیه حضور در جبهه در کمیسیون مطرح و به مدت 10 روز مورد تائید قرار گرفت.

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/29
تعداد بازدید:
237
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal